سلطان حسین صفوی و محمود افغان

سلطان حسین صفوی از طبقه خاص جامعه بود (شاهزاده و پرورش یافته در خانواده ای متمکن) ولی محمود افغان فردی عامی بود.

سلطان حسین صفوی مردی از مرکز کشور (اصفهان ) بود و محمود افغان مردی از دیار شرق.

سلطان حسین صفوی فردی مبادی آداب بود (به دلیل موقعیت خاص و تربیت ) ولی محمود افغان فردی رک، صریح اللجه و احتمالاً بی ادب.

سلطان حسین صفوی خود را مدعی و مدافع نظام و حکومتی می دانست که به او رسیده بود ولی محمود افغان تمام کارهای گذشتگان را نفی می کرد.

محمود افغان زمانی به حکومت رسید که به اصفهان دست یافت و سلطان حسین صفوی و وارثانش زمانی حکومت را از دست دادند که از اصفهان غافل شدند.

بعد از سلطان حسین فاقد قاطعیت، محمود افغانی آمد که قاطعانه بر شاخه نشست و بن برید.

سلطان حسین صفوی جایش را به محمود افغان داد و مدتی طول کشید تا نادری پیدا شود.

/ 0 نظر / 78 بازدید